ผลเกิดดี พ.; งาเกษม ร.; มะหะมาน ก. การศึกษาโรคภูมิแพ้อากาศจากฝุ่นละออง PM10 กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 5, n. 2, p. 23–32, 2021. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/360. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.