วงศ์เทพ ส.; รักการ ศ.; ศรีวิเชียร พ. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 5, n. 1, p. 113–122, 2021. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/348. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.