ใจตรง ก.; ภารกุล ส.; ยิ้มเจริญพรสกุล ณ. การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 5, n. 1, p. 78–86, 2021. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/344. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.