มิตรกระจ่าง ก. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน เรื่อง โลกของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 6, n. 1, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/321. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.