คงธนจินดาสิริ ส. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 6, n. 1, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/320. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.