เฟื่องฟุ้ง ส. การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 6, n. 1, 2022. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/311. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.