(1)
เวปุลานนท์ เ. การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015. JSciTech 2023, 4.