(1)
คังฆะมณี อ.; ชูอักษร ว. การประเมินมลพิษจากชุมชนในรูปของภาระบรรทุกสารอินทรีย์ จังหวัดปทุมธานี. JSciTech 2023, 7.