(1)
ผลเกิดดี พ.; งาเกษม ร.; มะหะมาน ก. การศึกษาโรคภูมิแพ้อากาศจากฝุ่นละออง PM10 กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. JSciTech 2021, 5, 23-32.