(1)
ใจตรง ก.; ภารกุล ส.; ยิ้มเจริญพรสกุล ณ. การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC. JSciTech 2021, 5, 78-86.