[1]
เวปุลานนท์ เ. 2023. การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 4, 1 (มี.ค. 2023).