[1]
คังฆะมณี อ. และ ชูอักษร ว. 2023. การประเมินมลพิษจากชุมชนในรูปของภาระบรรทุกสารอินทรีย์ จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 7, 1 (ก.ค. 2023).