[1]
ผลเกิดดี พ., งาเกษม ร. และ มะหะมาน ก. 2021. การศึกษาโรคภูมิแพ้อากาศจากฝุ่นละออง PM10 กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 5, 2 (ก.ย. 2021), 23–32.