[1]
วงศ์เทพ ส., รักการ ศ. และ ศรีวิเชียร พ. 2021. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 5, 1 (มี.ค. 2021), 113–122.