[1]
คงธนจินดาสิริ ส. 2023. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 6, 1 (ม.ค. 2023).