กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาแบบจำลองแนะนำเส้นทำงอัจฉริยะสำหรับระบบขนส่ง สาธารณะแบบยืดหยุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy