นามยี่ ช., เนื่องเหมย อ., และ ใยบัวเทศ ม. “การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR”. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ปี 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 22-30, doi:10.14456/jeit.2024.3.