[1]
นามยี่ ช., เนื่องเหมย อ., และ ใยบัวเทศ ม., “การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR”, jeit, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 22–30, ก.พ. 2024.