นามยี่ ช., เนื่องเหมย อ. และ ใยบัวเทศ ม. (2024) “การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR”, วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2(1), น. 22–30. doi: 10.14456/jeit.2024.3.