นามยี่ ชาย, เนื่องเหมย อัครพนธ์, และ ใยบัวเทศ มยูร. 2024. “การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR”. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 (1):22-30. https://doi.org/10.14456/jeit.2024.3.