นามยี่ ช.; เนื่องเหมย อ.; ใยบัวเทศ ม. การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 22–30, 2024. DOI: 10.14456/jeit.2024.3. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JEIT/article/view/1565. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.