นามยี่ ช., เนื่องเหมย อ., & ใยบัวเทศ ม. (2024). การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2(1), 22–30. https://doi.org/10.14456/jeit.2024.3