(1)
นามยี่ ช.; เนื่องเหมย อ.; ใยบัวเทศ ม. การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR. jeit 2024, 2, 22-30.