ลามอ ว. . “การวิเคราะห์ความเสียหายในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่เสียรูปที่อัตราความเครียด ที่แตกต่างโดยใช้กลไกความเสียหายต่อเนื่อง”. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ปี 8, ฉบับที่ 8, ตุลาคาม 2022, น. 48-54, doi:10.60136/bas.v8.2019.258.