ลามอ วีระชัย. 2022. “การวิเคราะห์ความเสียหายในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่เสียรูปที่อัตราความเครียด ที่แตกต่างโดยใช้กลไกความเสียหายต่อเนื่อง”. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 8 (8). Bangkok, Thailand:48-54. https://doi.org/10.60136/bas.v8.2019.258.