อินทร์ประสิทธิ์ ข. ., มงคลชาติ ป., ชูแก้ว ล., เพ็งคํา ธ., & ชื่นวัฒนา ส. (2022). การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสด โดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 7(7), 49–59. https://doi.org/10.60136/bas.v7.2018.229