สมบัติการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา

ผู้แต่ง

  • ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์ กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ก่อพงศ์ หงษ์ศรี กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คำสำคัญ:

กระดาษ, กระดาษหัตถกรรม, การป้องกันรังสียูวี, รังสียูวี

บทคัดย่อ

รังสียูวีจากแสงแดดสามารถทำอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาให้ทราบถึงสมบัติการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีจากกระดาษหัตถกรรมปอสา การตรวจสอบการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสาซึ่งทำโดยการทดสอบการส่องผ่าน และการดูดกลืนรังสียูวีที่ความยาวคลื่น 280-400 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer พบว่า กระดาษหัตถกรรมปอสาน้ำหนักมาตรฐาน 25 50 และ 100 แกรม มีการส่องผ่านรังสียูวีอยู่ที่ร้อยละ 12.17 3.11 และ 0.41 การดูดกลืนรังสียูวีอยู่ที่ร้อยละ 1.87 2.10  และ 2.86 ตามลำดับ หลังจากการเคลือบกระดาษหัตถกรรมปอสาน้ำหนักมาตรฐาน 25 และ 50 แกรม ด้วยทัลคัม อลูมิเนียม และทองแดงออกไซด์ พบว่า กระดาษมีความหนาเพิ่มขึ้น 80-90 ไมโครเมตร การส่องผ่านรังสียูวีลดลง และมีการดูดกลืนรังสียูวีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 3 ถึงแม้การเคลือบจะช่วยปรับปรุงค่าความทึบแสงของกระดาษให้สูงขึ้น ความพรุนของกระดาษลดลง และความสามารถในการป้องกันรังสียูวีของกระดาษเพิ่มขึ้น แต่จะเห็นได้ว่าผลจากการทดลองความสามารถในการป้องกันรังสียูวีนั้นขึ้นอยู่กับสมบัติด้านโครงสร้างของกระดาษหัตถกรรมปอสาเป็นหลัก นั่นคือ ความหนา โดยความหนาที่เพิ่มขึ้นจากน้ำหนักมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นในกรณีของกระดาษไม่เคลือบผิว และความหนาที่เพิ่มขึ้นจากชั้นของสารเคลือบในกรณีของกระดาษที่ผ่านการเคลือบผิวสามารถช่วยลดการส่องผ่านของรังสียูวีได้ ทำให้ความสามารถในการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสาเพิ่มขึ้น

References

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Radiation: Ultraviolet (UV) radiation [online]. 9 March 2016. [viewed 19 January 2022]. Available form: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-ultraviolet-(uv)

ศูนย์โอโซนและรังสี. UV Index [ออนไลน์]. 2021. [อ้างถึงวันที่19 มกราคม 2565]. เข้าถึงจาก: http://ozone.tmd.go.th/UV_index.htm

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สิ่งทอป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Protection Textiles) [ออนไลน์]. 2020. [อ้างถึงวันที่11 พฤษภาคม 2565]. เข้าถึงจาก: https://testing.thaitextile.org/wp-content/uploads/2020/10

บัญชา ธนบุญสมบัติ. ร่มยูวีปกป้องคุณได้อย่างไร. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ. 2545, 55-58. [อ้างถึงวันที่11 พฤษภาคม 2565]. เข้าถึงจาก: https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/281_55.pdf

GHANE, M. and GHORBANI, E. Investigation into the UV-protection of woven fabrics composed of metallic weft yarns. Autex Research Journal. 2016, 16(3), 150-159.

TECHNIDYNE CORPORATION. Measurement and control of the optical properties of paper. 2nd ed. Ninth publication Copyright, 1996. pp. 5-10.

VIPUL, S. and NISHI, K. Efficacy of dispersion of magnesium silicate (talc) in papermaking. Arabian Journal of Chemistry. 2017, 10, s1059-s1066

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เครื่องทดสอบ UV/VIS Spectrophotometer [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่19 มกราคม 2565]. เข้าถึงจาก: http://www2.nanotec.or.th/th/?page_id=575

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปอสาและกระดาษสา. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่19 มกราคม 2565]. เข้าถึงจาก: http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/other/other28.pdf

RESEACHGATE. Examining the Effect of Natural and Synthetic UV Absorbers [online]. April 2020. [viewed 11 May 2022]. Available form: https://www.researchgate.net/publication/340375734

กระดาษหัตถกรรมปอสา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2022